عنوان
بررسي اثر رهايش داروي فلوکونازول بارگذاري شده در ايروژل سيليس بر قارچ کانديدا آلبيکنس
نویسنده (گان)
افراشي,مهران;سمناني,داريوش;طالبي,زهرا
چکیده مقاله
در اين پژوهش، سيليکا ايروژل آب دوست و آب گريز به روش سل ژل دو مرحله اي و تحت خشک کردن در دماي اتاق سنتز شدند و بارگذاري داروي فلوکونازول در آن ها به روش غوطه وري انجام شد. خواص فيزيکي ايروژل سنتز شده توسط آزمون جذب و واجذب نيتروژن انجام شد. نتايج نشان داد که ساختار ايروژل سنتز شده داراي قطر حفرات 6-8 نانومتر و مساحت سطح در حدود m2/g 800-100 است. بررسي بارگذاري و رهايش دارو با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتري صورت گرفت. نتايج رهايش دارو نشان داد که بيشترين بارگذاري در نمونه هاي آب دوست و آب گريز در مدت 24 ساعت غوطه وري در محلول دارو و به ترتيب برابر 92/1 و 98/1% است. بررسي اثربخشي سامانه رهايشش داروي تهيه شده بر قارچ کانديدا آلبيکنس به روش انتشار ديسک انجام شد و مشخص شد که اين سامانه در از بين بردن قارچ مؤثر واقع شده است. روش جديد بارگذاري دارو در ايروژل ارائه شده در اين تحقيق مي تواند جايگزين روش هاي متداول و پرهزينه شود و در سامانه هاي رهايش داروي کنترل شده مورد استفاده قرار گيرد

متن کامل مقاله