عنوان
شبيه سازي خشک کن خورشيدي جديد با تبخير آب مواد و پاشش قطرات آب
نویسنده (گان)
برقي جهرمي,محمد صالح ;کلانتر,ولي
چکیده مقاله
خشک کردن، فرآيند حذف رطوبت از طريق انتقال هم زمان حرارت و جرم مي باشد. انتقال حرارت از فضاي پيرامون به ماده غذايي، موجب تبخير سطحي مي شود. همچنين رطوبت مي تواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخير شود يا در درون محصول و در حالتي ميان بخار - مايع تبخير گردد. در اين تحقيق محاسبه دبي جرمي و دماي صفحه جاذب در دوحالت دائم و غيردائم بررسي شد و همچنين شبيه سازي عمل تبخير موجود در محصولات کشاورزي در وسط محفظه خشک کن صورت گرفت.

متن کامل مقاله