عنوان
مطالعه تغييرات فصلي پيچک هاي اقيانوس هند شمالي با استفاده از داده هاي ماهواره اي
نویسنده (گان)
محمدي پسند,مينا;مهرفر,حسام الدين;علي اکبري بيدختي,عباسعلي
چکیده مقاله
با شناسايي جريان هاي سطحي به صورت ماهانه در يک حوزه اقيانوسي مي توان به شناسايي نحوه ي تجمع آلاينده ها، جبهه هاي دريايي و نيز پيچک هاي دريايي دست يافت. مطالعه پيچک ها به عنوان عوامل موثر در اختلاط افقي در اقيانوس، نفوذ جمعيت بيولوژيکي دريا، انتقال و توزيع گرما و شوري و تبادل گرما با جو داراي اهميت است جريان هاي سطحي از ترکيب دو مولفه جريان اکمن (جريان ناشي از باد) و جريان زمينگرد (جريان ناشي از تغيير ارتفاع سطح آب)، به دست مي آيد. از آن جا که روش هاي اندازه گيري ميداني جريان هاي اقيانوسي مشکل و زمان بر است، در اين مقاله از داده هاي ماهواره اي OSCAR به مدت سه سال به صورت ماهانه استفاده و بردارهاي جريان در نرم افزار Arcmap ترسيم شده است. پيچک هاي شاخص هر فصل شناسايي و خصوصيات هر يک معرفي شد. نتايج حاصل نشان مي دهد که پيچک هايي که در فصل تابستان و پاييز تشکيل شده اند داراي بيشينه سرعتي در حدودm/s 1.3 در سواحل سومالي هستند اما پيچک هاي ايجاد شده در فصل زمستان داراي پهنه کوچک و سرعت بالا در حدود m/s 1.5مي باشند. جريان هاي همراه با پيچک هاي ميان مقياس نيز سرعت m/s 0.7 دارند

متن کامل مقاله