عنوان
مدلسازي رياضي هواگرمکن خورشيدي دو مسيره با صفحه جاذب دندانه دار
نویسنده (گان)
اذري,پريسا;ميرعبدالله لواساني,ارش;رهبر,نادر
چکیده مقاله
هواگرمکن خورشيدي دومسيره با صفحه جاذب داراي دندانه هاي وي شکل يکي از انواع هواگرمکن مي باشد که بسيار پر بازده بوده و از کارايي بالايي برخوردار است. در اين تحقيق با تدوين يک کد کامپيوتري به کمک نرم افزار متلب، به مدلسازي رياضي اين نوع هواگرمکن پرداخته شده است. طبق بررسي هاي انجام شده نتايج حاصل از شبيه سازي با نتايج موجود در مقالات مربوطه از مطابقت مناسبي برخوردار است. در اين مدلسازي، اثر پارامترهاي مختلف از جمله دبي هواي ورودي، ارتفاع دندانه هاي وي شکل صفحه جاذب، فاصله بين پوشش شيشه اي و جاذب بر عملکرد هواگرمکن مذکور، مورد بررسي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله