عنوان
بررسي جريان نوساني گذرا از يک مقطع مخروطي شکل
نویسنده (گان)
قربانيان,کاوه;برزگري,علي
چکیده مقاله
در اين پژوهش افت فشار پايا و افت توان يک جريان نوساني در شرايط تغيير شکل ناگهاني در مسير جريان مورد بررسي قرار گرفته است. اهميت پژوهش حاضر در کاربرد جت‌پمپ در موتورهاي ترموآکوستيک با امواج رونده نمود پيدا مي‌کند. جت‌پمپ يک مقطع مخروطي شکل مي‌باشد که با قرارگيري در مسير جريان در يک موتور ترموآکوستيک، با اعمال افت فشار پايا مانع از ايجاد شار جرمي در طول موتور شده و تلفات حرارتي را کاهش مي‌دهد. يک روش معمول براي محاسبۀ افت فشار جت‌پمپ، تفکيک جريان نوساني به دو جريان پاياي رفت و برگشتي و در واقع استفاده از تقريب شبه‌پايا و حل تحليلي مي‌باشد. ‌هدف از اين پژوهش، بررسي عددي افت فشار پايا و افت توان در جريان نوساني گذرا از يک مقطع مخروطي شکل و مقايسۀ آن با نتايج تقريب شبه‌پايا مي‌باشد. نتايج حاکي از آن است که استفاده از تقريب شبه‌پايا و عدم در نظر گرفتن تاثير دو جريان رفت و برگشتي بر روي هم، در مثال مورد بررسي همخواني نزديکي با حل عددي جريان نوساني دارد.

متن کامل مقاله