عنوان
شبيه سازي استفاده همزمان تهويه طولي و مکش از سقف در پايين دست آتش در آتش سوزي داخل تونل
نویسنده (گان)
براتي,ابراهيم;حقاني,اميد
چکیده مقاله

متن کامل مقاله