عنوان
مدلسازي عددي هدايت حرارتي طولي در ديوارة يک مبدل حرارتي
نویسنده (گان)
شفيعي الموتي,ياسر;اشرفي زاده,علي
چکیده مقاله
فرآيندهاي طراحي و تحليل مبدل‌هاي حرارتي غالباً با چشم‌پوشي از اثرات اختلال‌آوري همچون تبادل حرارت با محيط، تغييرات خواص مواد و نشت حرارت طولي در اثر هدايت حرارتي از جداره انجام مي‌شود، حال آن‌که ممکن است اين عوامل انحراف غير قابل اغماضي را بوجود آورند. در اين پژوهش ارزيابي ميزان نشت حرارت طولي از جداره به روش عددي حجم محدود مورد نظر است. به اين منظور جريان سيال‌ها در دو سمت يک جدارة مبدل با جريان ناهم‌سو مدل شده که از خلال جداره تبادل حرارت دارند و اين تبادل براي دو محيط سيال و يک محيط جامد بصورت توأم مدل‌سازي و محاسبه شده و ميزان نشت حرارت طولي برحسب درصد از کل تبادل حرارت دو سيال بيان شده است. پس از حصول اطمينان از صحت مدل‌سازي انجام شده، اثر تغييرات ضخامت جداره، سرعت جريان‌هاي طرفين و عدم توازن جريان‌ها بر هدايت حرارتي طولي بررسي شده و افزايش درصد آن با افزايش ضخامت بدون بعد و کاهش سرعت‌هاي طرفين مشاهده شده است. همچنين نشان داده شده که نامتوازن بودن سرعت‌ها باعث کاهش نشت حرارتي طولي مي شود.

متن کامل مقاله