عنوان
محاسبه و بهينه سازي هدايت حرارتي و ويسکوزيته ي نانوسيال هيبريدي اکسيد آلومينيم / نانو لوله هاي کربني چند جداره با سيال پايه ي روغن
نویسنده (گان)
همت اسفه,محمد;گودرزي دهريزي,ميلاد;اسفنده,سعيد
چکیده مقاله
بهينه سازي خواص هدايت حرارتي و ويسکوزيته ي نانوسيال هيبريدي اکسيد آلومينيم _ نانو لوله هاي کربني چند جداره / سيال پايه روغن با روش‌هاي الگوريتم ژنتيک مرتب سازي شده غير غالب و روش سطح پاسخ مورد بررسي قرار گرفت. تاثير دما و کسر حجمي نانوذره بر هدايت حرارتي و ويسکوزيته نانوسيال مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج روش سطح پاسخ نشان داد که مدل هدايت حرارتي داراي ضريب رگرسيون 9959/0 و مدل ويسکوزيته داراي ضريب رگرسيون 9989/0 مي‌باشد. با بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر خاصيت ترموفيزيکي نانوسيال دريافت شد که افزايش دما اثر مثبتي براي هر دو خاصيت هدايت حرارتي و ويسکوزيته نانوسيال به منظور دستيابي به بهترين راندمان نانوسيال دارد. همچنين مشخص شد که دما و کسر حجمي تاثير مستقيم بر هدايت حرارتي مي‌گذارند. اما در مورد ويسکوزيته نانوسيال دما تاثير معکوس و کسر حجمي تاثير مستقيم مي‌گذارد. در بهينه‌سازي با الگوريتم ژنتيک مرتب سازي شده غير غالب مقادير بهينه ويسکوزيته و هدايت حرارتي در بيشترين دماي عملياتي گزارش شده اند. در روش سطح پاسخ بهينه ترين حالت براي استفاده از نانوسيال در دماي 99/49 درجه سانتي‌گراد و کسر حجمي 49/1 % با هدايت حرارتي 1820/0 (W/mK) و ويسکوزيته 1174/0 (Pa.sec) با درجه مطلوبيت 9725/0 نشان داده شده است.

متن کامل مقاله