عنوان
بررسي تجربي خواص فيزيکي و شيميايي نانوذرات MWCNT-MgO در مشتقات نفتي با ديدگاه ازدياد برداشت نفت
نویسنده (گان)
گودرزي دهريزي,ميلاد;همت اسفه,محمد
چکیده مقاله
هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات ويسکوزيته يکي از مشتقات نفتي(روغن 10W40) در حضور نانوذره هيبريدي منزنيم اکسيد، نانولوله کربني مي باشد. بدين منظور اندازه گيري ويسکوزيته نانوسيال در کسرحجمي هاي 1، 0.75، 0.5، 0.25، 0.1، 0.05 و صفر در بازه دمايي 5 الي 55 درجه سانتيگراد انجام شده است. طبق نتايج، با افزايش دما سبب کاهش نيروهاي بين مولکولي و کاهش ميزان ويسکوزيته نانوسيال مي شود. همچنين با افزايش کسرحجمي نانوذرات در سيال پايه، نيروي واندروالسي قوي تر بين مولکول هاي نانومقياس بوجود مي آيد که اين موضع باعث بوجود آمدن کلوخه هاي بزرگتر در سيال مي شود. اين کلوخه هاي ايجاد شده مي توانند از حرکت لايه هاي سيال بر روي يکديگر جلوگيري کنند که باعث افزايش ويسکوزيته مي شود. در انتها با مقايسه ميزان کاهش ويسکوزيته دو نوع مشتق نفتي، روغن 10W40 و روغن 5W50، در کسرحجمي هاي پايين ميزان کاهش ويسکوزيته مشتق نفتي 10W40 برابر 5- % و مشتق نفتي 5W50 برابر12- % مي باشد. در نتيجه با استفاده از نانوذرات در مخازن کربناته، با توجه به وجود نيروهاي بين‌مولکولي در نانوذرات باعث تبديل سنگ‌هاي کربناته از حالت نفت دوست به آب‌دوست مي‌شوند و با کاهش ويسکوزيته بيشتر، نفت از مخازن راحت تر استخراج مي شود و باعث ازدياد برداشت نفت مي شود.

متن کامل مقاله