عنوان
توليد بخار خورشيدي با استفاده از نانوتکنولوژي و روش تبخير سطحي
نویسنده (گان)
اکبري,زهره ;غفوريان,محمدمصطفي;نيازمند,حميد
چکیده مقاله
کاهش ذخاير آب شيرين و افزايش تقاضا براي آن توجه بسياري از محققان را به توليد آب شيرين از آب دريا با استفاده از انرژي خورشيدي، به عنوان يک انرژي پاک و قابل دسترس، جلب نموده است. در اين پژوهش، مطالعه ي تجربي توليد بخار خورشيدي، به روش سطحي با استفاده از مواد سلولزي (به عنوان ماده آب دوست براي انتقال آب از حجم سيال به سطح) و فوم ( به عنوان ماده عايق جهت جلوگيري از اتلاف حرارت و افزايش دماي سيال) بررسي شد. به منظور افزايش جذب نور خورشيد نيز از نانولوله هاي کربني چندجداره، استفاده شده که سبب افزايش نرخ تبخير و در نتيجه بهبود راندمان تبخير شده است. نتايج نشان داد که استفاده از فوم عايق با پوشش ماده سلولزي و کربن نانولوله اي چند جداره، نرخ تبخير را به ميزان 2/44 برابر نسبت به آب دريا در شدت تابش نور 3 سان (1 سان معادل با kW/m2 1)، افزايش داده است که نشان دهنده ي عملکرد مناسب استفاده از روش سطحي در توليد بخار خورشيدي است.

متن کامل مقاله