عنوان
تحليل عملکرد ترموهيدروليکي يک مبدل حرارتي پوسته و جفت لوله اي هم مرکز با بفل مارپيچ با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي
نویسنده (گان)
خورشيدي,سجاد;سايه وند,حبيب الله
چکیده مقاله
در اين مطالعه شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت مغشوش در يک مبدل حرارتي پوسته و جفت لوله هم مرکز شامل يک مسير لوله و يک مسير پوسته با بفل هاي مختلف انجام شده است. طول مبدل 1286 و قطر پوسته آن 337 ميلي متر است که در آن 55 عدد لوله هم مرکز با قطر هاي دروني 8 و 20 ميلي متر و قطر هاي خارجي 12 و 24 ميلي متر تعبيه شده اند که دو نوع بفل قطعه اي ساده و مارپيچ با زاويه مقطع بيست درجه درون مبدل جا زده شده است. در اين مبدل از دو سيال عامل آب به عنوان سيال سرد و روغن داغ به عنوان سيال گرم استفاده شده است.. از آب به عنوان سيال سرد در سمت لوله بيروني و از روغن به عنوان سيال گرم در سمت پوسته و لوله داخلي استفاده شده است. تاثير استفاده از بفل مارپيچ با زاويه مقطع بيست درجه به جاي بفل قطعه اي در دبي هاي مختلف بر پارامترهايي همچون توزيع دما، افت فشار، توزيع سرعت، ضريب کلي انتقال حرارت، نرخ انتقال حرارت کلي و در نهايت عملکرد ترموهيدروليکي بررسي شده است. نتايج نشان مي دهند استفاده از بفل مارپيچ ساده به جاي بفل قطعه اي باعث افزايش اختلاف دماي ورودي و خروجي، کاهش افت فشار و همچنين افزايش نرخ انتقال حرارت کلي و در افزايش عملکرد ترموهيدروليکي مي شود.

متن کامل مقاله