عنوان
شبيه سازي عددي جداسازي سلول هاي سرطاني در حال گردش با استفاده از نيروي مگنتوفورسيس
نویسنده (گان)
حق گوي شفق,صابر;نجفي,محمد;جعفرقلي نژاد,شاپور
چکیده مقاله

متن کامل مقاله