عنوان
تحليل عددي هندسه جريان در ميکروپمپ هاي لزجتي L شکل ساده و جديد به کمک LB-IBM
نویسنده (گان)
عليمرادي,امير;ميربزرگي,سيد علي
چکیده مقاله
يکي از عوامل کاهش دبي خروجي در يک ميکروپمپ لزجتي، جريان گردابه ايست که درون کانال و روي روتور در حال چرخش تشکيل و با کاهش عرض عبور موثر جريان اصلي مانع عبور سيال در درون کانال مي شود. در اين مقاله سعي شده است که با افزودن ديواره اي مناسب به هندسه جريان در يک ميکروپمپ لزجتي L شکل، از تشکيل و رشد اين گردابه جلوگيري شود. براي اين منظور يک مدل ميکروپمپ لزجتي جديد L شکل همراه با ديواره اضافي به نحوي معرفي شده است که اولا روي سادگي ساختمان و پيکربندي ميکروپمپ تاثير زيادي نداشته باشد و در ثاني روي کاهش اندازه، شکل گردابه و افزايش دبي موثر باشد. براي شبيه سازي جريان در اين مقاله از روش لتيس بولتزمن و براي مدل سازي اجسام و ديواره ها از تکنيک بلاک کردن و روش مرزغوطه ور استفاده شده است. نتايج نشان داد که در عرض کانال H=3.5 ، ميکروپمپ جديد توانايي توليد 25% دبي بيشتر را نسبت به مدل ساده را دارد. همچنين حداکثر اختلاف فشار توليدي اين ميکروپمپ مقدار ثابتي است که با تنظيم عرض آزاد در مقطع روتور مي توان حداکثر اختلاف فشار توليدي را تنظيم کرد.

متن کامل مقاله