عنوان
بررسي اثر سرعت چرخش پروانه بر توزيع ذرات در يک مخزن کريستالايزر
نویسنده (گان)
تيزبين,شهريار;جعفريان دهکردي,علي
چکیده مقاله
تانک هاي همزن دار کاربردهاي گسترده اي در صنعت ازجمله کريستاليزاسيون و فرآيندهاي استخراج و جداسازي دارند. مشکلاتي مانند نشست ذرات جامد، نقاط مرده در سيستم و همچنين جمع شدن ذرات در نزديکي ديواره ها در اين دستگاه‌ها به‌خصوص زماني که به عنوان يک کريستالايزر استفاده مي شوند، وجود دارد که اقتصادي ترين راه براي بهبود اين مشکلات شبيه سازي آن ها با استفاده از ابزارهاي ديناميک سيالات محاسباتي مي باشد. در پژوهش حاضر يک تانک همزن دار حاوي آب و ذرات جامد، با استفاده از مدل دوفازي اويلر-اويلر و به کمک تئوري انرژي جنبشي جريان هاي دانه اي، شبيه سازي شده و نتايج مربوط به سرعت هاي محوري با استفاده از اطلاعات آزمايشگاهي و شبيه سازي هاي پيشين اعتباري سنجي شده است. اين سيستم که به عنوان يک کريستالايزر مورد بررسي قرار گرفته، با سرعت هاي متفاوت چرخانيده شده و تأثير تغيير سرعت بر روي جريان و ذرات در آن مطالعه شده است. طبق نتايج به‌دست‌آمده با افزايش سرعت چرخشي پروانه، بيشينه و کمينه ي سرعت در تانک افزايش‌يافته و همگني ذرات بيشتر مي شود؛ با همگن تر شدن توزيع ذرات در تانک، فرآيندهاي کريستاليزاسيون بهبود يافته و رشد هسته ها بهتر صورت مي پذيرد. همچنين با کاهش سرعت چرخش علاوه بر غيريکنواختي حضور ذرات، در بعضي نقاط کسر حجمي ذرات به صفر مي رسد و در اصطلاح به نقاط مرده تبديل مي شوند.

متن کامل مقاله