عنوان
بررسي عددي تاثير فاصله موانع بر شتاب‌گيري شعله و گذار به تراک در مخلوط غيرهمگن
نویسنده (گان)
شمس الدين سعيد,محمد حسين;خادم,جواد;امامي کوپائي,سبحان;بناءزاده,فرزاد
چکیده مقاله
هدف از اين مطالعه، بررسي عددي تاثير تعداد موانع بر شتاب‌گيري شعله و فرآيند گذار از شعله به تراک در مخلوط غير همگن هيدروژن-هوا مي‌باشد. روش حل مسئله، روش حجم محدود با مدل اغتشاشي ----- و مدل احتراقي چين‌خوردگي سطح شعله ولر مي‌باشد. براي کاهش حجم محاسبات، با فرض يک واکنش کلي تک مرحله‌ايي، معادله انتقال گونه‌ها با يک معادله انتقال براي متغير پيشرفت واکنش جايگزين گرديد. زمان تاخير واکنش‌ها بر اساس سينتيک شيميايي تفصيلي محاسبه و به‌صورت تابعي از حالت ترموديناميکي، در يک جدول ذخيره شده است. مخلوط غيرهمگن در کار حاضر با ايجاد يک گراديان غلظت مکاني در راستاي عمود بر جهت انتشار شعله ايجاد شده است. براي اعتبار سنجي، نتايج عددي با نتايج تجربي مقايسه گرديد و مشخص شد موقعيت جبهه شعله و فشار در محفظه احتراق با گذر زمان از مطابقت خوبي برخوردار است. نتايج حاضر نشان داده اند که حضور موانع در پايين دست شعله از آنجايي‌که باعث آشفتگي جريان پيش روي شعله و پيدايش انواع ناپايداري هاي هيدروديناميکي مي‌شود، به افزايش شتاب‌گيري شعله انجاميده و در نهايت کاهش مسافت طي شده تا تراک را به همراه دارد؛ البته افزايش تعداد موانع بيش از 13 عدد تاثير چنداني بر روي شتاب‌گيري شعله ندارد.

متن کامل مقاله