عنوان
بررسي عددي اثرات حرارتي و هيدروديناميکي عملگر پلاسما در جلوگيري از تشکيل يخ روي سطح آزاد و ايرفويل
نویسنده (گان)
ميرزائي,کورش;مهريار,رضا
چکیده مقاله
استفاده از پلاسما به عنوان يکي از راه هاي نوين توليد گردابه به روش فعال به منظور افزايش نرخ انتقال حرارت است که به وسيله تزريق مومنتم به لايه مرزي باعث ايجاد اغتشاش در جريان و توليد گردابه مي شود. در مقاله حاضر مشخصه جريان و حرارت از قبيل سرعت در لايه مرزي ضريب اصطکاک سطح و ناسلت محلي روي صفحه تخت و ايرفويل مورد استفاده در توربين باد آاف300 با حضور محرک پلاسما با ولتاژ20 کيلوولت و فرکانس 1 کيلوهرتز در شرايط دو بعدي آشفته تراکم ناپذير و پايدار به روش حجم محدود مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي رينولدزهاي مختلف جريان ورودي در ولتاژ ثابت در نظر گرفته شده و تاثير آن مشاهده شده است. نتايج عددي حاضر با نتايج عددي و آزمايشگاهي مقايسه و از تطابق مناسبي برخوردارند. نتايج عددي نشان مي دهد در يک ولتاژ ثابت با افزايش سرعت ورودي جريان انتقال حرارت تا رينولدزي برابر با رينولدز توليدي در ناحيه اعمال پلاسما نرخ صعودي و پس از آن به دليل کاهش اثر گردابه حاصل از پلاسما سير نزولي دارد. همچنين با افزايش زاويه حمله در ايرفويل انتقال حرارت به دليل افزايش رينولدز و کاهش اثر گردابه نزولي بوده و پيک نمودار ناسلت در محل اعمال پلاسما کاهش مي يابد.

متن کامل مقاله