عنوان
طراحي يک سامانه جداساز ريزسيالي با هدف جداسازي ريزذرات زيستي
نویسنده (گان)
ضابطيان طرقي,محمد;طباطبائي,سيدعلي
چکیده مقاله
امروزه، با پيشرفت علم و فناوري، شاهد افزايش مطالعات پيرامون جداسازي عناصر زيستي بر روي تراشه هاي ميکروسيالي، به منظور بررسي جامع بيماري هاي رايج در جهان، در حوزه هاي پزشکي و مهندسي هستيم. جداسازي عناصر زيستي، به منظور شناسايي و مطالعه ذرات در جهت تشخيص، بهبود و يا درمان بيماري ها و همچنين بهبود وضعيت سلامت، از اهميت ويژه اي برخوردار است. جداسازي عناصر زيستي مانند سلول هاي سرطاني، مي تواند تاثير ويژه اي در روند نمونه برداري، تشخيص پزشکي و همچنين آزمايش هاي مورد نظر داشته باشد. استفاده از روش هاي مکانيکي به صورت فعال و غيرفعال، مانند استفاده از ميدان هاي خارجي، نظير ميدان مغناطيسي و يا پارامترهاي حاکم بر جريان و الگوهاي هندسي ميکروکانالي مي تواند در اين امر، نقش ويژه اي را ايفا کند. در اين طرح سعي بر آن است تا سامانه ي ريزسيالي جهت جداسازي ذرات طراحي و بررسي شود که با بهره گيري از يک روش ترکيبي (ترکيب روش فعال و غيرفعال) بتواند با رفع محدوديت هاي روش هاي موجود، بتواند به افزايش بازدهي جداسازي و خالص سازي خروجي مورد نظر کمک کند. بعد از طراحي و با بررسي عددي انجام شده نشان داده شده است که مي توان با اين روش به بازدهي بيش از 90 درصد و همچنين خالص سازي کامل دست يافت.

متن کامل مقاله