عنوان
بررسي آزمايشگاهي اثر شار حرارتي يکنواخت و پله اي بر انتقال حرارت نانوسيال آب-اکسيد آهن۳ در لوله
نویسنده (گان)
آباده,اباذر;عابدي,مهدي;پسنديده فرد,محمد ;مغربي,محمد جواد
چکیده مقاله
بهبود انتقال حرارت در صنايع مختلف و مشخصا در مبدلهاي حرارتي کاربرد فراوان دارد. بهينه سازي انتقال حرارت در مقابل عدم افزايش انرژي مورد نياز پمپاژ، منتج به افزايش راندمان کل در سيستمهاي مختلف خواهد شد. در اين پژوهش بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال مغناطيسي در رژيم جريان آرام توسعه يافته هيدروديناميکي، در يک لوله افقي و تحت شارهاي حرارتي يکنواخت و پله، به صورت آزمايشگاهي مورد توجه است. تاثير استفاده از سه مدل مختلف اعمال شار حرارتي يکنواخت، پله صعودي و پله نزولي بر انتقال حرارت و جريان سيال، بررسي ميگردد. مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف بر مشخصه‌هاي انتقال حرارت و جريان سيال در مدلهاي مختلف اعمال شارهاي حرارتي، گزارش شده است. در اين پژوهش، آناليز عدم قطعيت صورت گرفته و حداکثر مقدار قابل قبول 8/1 درصد بدست آمده است. در اين مقاله، بررسي نتايج اوليه در قياس با رابطه معروف شاه و لاندن صورت گرفته است و تطابق نتايج آزمايشگاهي و با اين رابطه با حداکثر خطاي 5/8 درصد گزارش شده است. بهبود ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري 4/28 براي اعمال شار حرارتي پله اي به جاي شار حرارتي ثابت گزارش شد.

متن کامل مقاله