عنوان
بررسي جريان و انتقال حرارت نانوسيال ها در حضور ميدان مغناطيسي در ميکرولوله افقي با وجود شرط مرزي لغزش
نویسنده (گان)
آباده,اباذر;شيخاني,حميده;پسنديده فرد,محمد;مغربي,محمد جواد
چکیده مقاله

متن کامل مقاله