عنوان
تحليل سيال غير نيوتني رقيق شونده درهندسه تيلورکوئت با فرض شکاف باريک و حرکت خطي استوانه داخلي
نویسنده (گان)
يکتاپور,مهدي;اشرفي,نريمان
چکیده مقاله
دراين پژوهش، به تحليل حرکت حرکت سيال غير نيوتني سودوپلاستيک جهت تخمين پارامتر هاي جريان مانند سرعت وتوزيع فشار و پيش بيني رفتار ديناميکي سيال و پايداري جريان در شکاف باريک بين دو استوانه پرداخته شده است. مطالعه ي حاضر با شرط سکون استوانه خارجي وحرکت توامان چرخشي ومحوري استوانه داخلي صورت گرفته است. ويسکوزيته ي سيال غير نيوتني با مدل کرو برد به نرخ برش وابسته بوده و از معادلات حاکم شامل معادلات پيوستگي وممنتوم در سيستم استوانه اي براي بدست آوردن ميدان سرعت وفشار حل شده است. نتايج بدست آمده حاکي است افزايش عدد رينولدز محوري به افزايش بي نظمي در سيال منجر شده و همچنين افزايش شاخص غير نيوتني سيال نيز به ناپايداري و بي نظمي جريان بين دو استوانه منجر شده است

متن کامل مقاله