عنوان
تخمين ضريب‌هاي مشخصة اصطکاک و کولبرن يک مبدل حرارتي با کمک روش تجزية متعامد سره
نویسنده (گان)
شفيعي الموتي,ياسر;اشرفي زاده,علي
چکیده مقاله
حجم بالاي عمليات محاسباتي طي فرآيندهاي طراحي و بهينه‌سازي مبدل‌هاي حرارتي باعث مي‌شود تا زمينه مناسبي براي اعمال روش‌هاي کاهش مرتبه در اين حوزه وجود داشته باشد. در اين مقاله براي يافتن پارامترهاي مشخصة اصلي مبدل شامل ضريب اصطکاک و ضريب کولبرن، از روش کاهش مرتبة تجزية متعامد سره استفاده شده است. در ابتدا تصاوير لحظه‌اي با کمک روش عددي حجم محدود جمع‌آوري شده‌اند. پارامترهاي متغير در تصاوير عبارتند از ارتفاع پره‌ها و عدد رينولدز جريان. براي بدست آوردن منحني تغييرات ضرايب اصطکاک و کولبرن بر حسب عدد رينولدز براي ارتفاع پرة مورد نظر، از يک تعريف توسعه يافته براي حجم در ضرب داخلي ماتريس همبستگي استفاده شده است تا نهايتاً ضرايب پايه‌هاي حاصل از تجزيه، تنها با کمک ميانيابي تک متغيره بر حسب ارتفاع در قالب منحني‌هايي قابل دستيابي باشند. مقايسه نتايج حاصله با نتايج عددي و همچنين منحني‌هاي تجربي موجود، دقت بسيار مناسب روش را در عين کاهش چشمگير هزينة محاسباتي نشان مي‌دهد.

متن کامل مقاله