عنوان
بهبود بازده توربين باد محور عمودي در مقياس واقعي با استفاده از عملگر پلاسمايي
نویسنده (گان)
يزداني,حميدرضا
چکیده مقاله
هدف از اين تحقيق شبيه سازي سه بعدي جريان حول توربين باد عمود محور در ابعاد واقعي براي نخستين بار تحت تأثير نيروهاي حجمي حاصل از عملگر پلاسمايي مي باشد. بدين منظور، ابتدا عملگر پلاسمايي بر روي يک صفحه تخت که در شرايط هواي ساکن قرار دارد، شبيه سازي شده و نتايج با مدلِ مرجع اعتبارسنجي گرديد. سپس به منظور کاربرد عملگر بر روي توربين باد و به دليل حساسيت جريان و تاثير نامطلوب حضور عملگر بر روي سطح پره ها، ايده ي اعمال آن درونِ سطحِ پره هاي توربين بکار گرفته شد. بدين منظور ابتدا توربين باد ابعادِ واقعي 530 جِي بصورت دو بعدي و سه بعدي شبيه سازي و با نتايج تجربي اعتبارسنجي گرديد. در آخر، عملگر پلاسما درونِ سطح پره هاي توربين عمود محور و بر روي تمام سطح آن ها بصورت متوالي اعمال شد. نتايج نشان داد اعمال عملگر با اين شرايط خاص، سبب تغيير الگوي جريان بر روي پره ي توربين بادِ واقعي شده و در نتيجه توان خروجي به ميزان 3 درصد افزايش مي يابد. آنچه حائز اهميت مي‌باشد اين است که توان در يک توربين بادي محور عمودي مقياس واقعي با استفاده از تکنولوژي عملگر پلاسما مي‌تواند افزايش يابد. همچنين اعمال عملگر درونِ سطح پره ها تاثير در کارايي عملگر نخواهد داشت.

متن کامل مقاله