عنوان
پيش بيني خيلي کوتاه مدت پديده مخاطره آميز يخ زني در هوانوردي با استفاده از داده هاي ماهواره نسل دوم هواشناسي
نویسنده (گان)
غضنفري لاکه,ابوالقاسم;قادر,سرمد;مزرعه فراهاني,مجيد
چکیده مقاله
در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از داده هاي ماهواره پديده يخ زني که از مخاطره آميزترين پديده هاي جوي در هوانوردي است، بصورت خيلي کوتاه مدت پيش بيني شود. اين کار با استفاده از داده هاي کانال هاي فروسرخ و نزديک به فروسرخ ماهواره هواشناسي نسل دوم آژانس فضايي اروپا انجام شده و نتيجه آن با پيش بيني سامانه پيش بيني ناحيه جهاني مقايسه شده است.

متن کامل مقاله