عنوان
طراحي آزمايش اندازه‌گيري درينج کف پودر سفيده تخم‌مرغ بر مبناي مدلسازي ديناميک جريان بين حباب‌ها
نویسنده (گان)
فائزيان,علي;يگانه زاد,سميرا;احمدي تيغ چي,هاشم
چکیده مقاله
اين مقاله به طراحي آزمايش ساده و کاربردي براي انداز‌ه گيري درينج مايع کف‌هاي آماده شده از پودر سفيده تخم مرغ مطابق با فرضيات مدلسازي ديناميک جريان مايع از ميان حباب‌ها مي پردازد. تحليل جريان مايع از طريق کانال‌هاي ايجاد شده بين حباب‌هاي کف از ديدگاه تئوري منتهي به تشکيل معادله استاندارد درينج کف مي‌گردد که يک مدل ساده از ديناميک جريان مايع بين حباب‌ها است. پس از اعمال ساده‌سازي در معادله ديفرانسيل درينج، حل تحليلي براي نرخ درينج آزاد بر حسب پارامترهاي قابل اندازه‌گيري به دست آمد. به منظور طراحي آزمايش بر پايه شرايط در نظر گرفته شده در مدلسازي، شيوه توليد کف يکنواخت کف از محلول پودر سفيده تخم مرغ و روش اندازه‌گيري مايع درين شده از درينج آزاد ستون کف منطبق حل مدل ارائه شده مشروح گرديد. روش آزمايش طرح شده، برخلاف روش هاي مرسوم گذشته، علي رغم سادگي خطاهاي کمتري را نيز در پي دارد. نتايج آزمايش پيشنهاد شده و مقايسه آنها با نتايج تئوري مي‌تواند به خوبي در بررسي اثر روش‌هاي پايداري کف و کمي سازي پارامترهاي تاثيرگذار بر درينج به کار برده شود.

متن کامل مقاله