عنوان
مدلسازي رياضي آب شيرين کن خورشيدي حوضچه اي و بررسي اثر پارامترهاي هندسي بر ميزان توليد آن
نویسنده (گان)
اذري,پريسا;ميرعبدالله لواساني,ارش;رهبر,نادر
چکیده مقاله
در اين تحقيق با تدوين يک کد کامپيوتري به کمک نرم افزار متلب، به مدلسازي رياضي يک آب شيرين کن خورشيدي نوع حوضچه اي ساده پرداخته شده است. در اين مدلسازي تغييرات دما با زمان در اجزاي مختلف آب شيرين کن شامل پوشش شيشه اي، آب و کف تشتک به دست آمده و همچنين اثر تغيير عمق آب و مساحت تشتک بر ميزان توليد آب مورد بررسي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله