عنوان
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار در دندانه هاي داراي سوراخ در جريان داخل کانال
نویسنده (گان)
ميرالي,فراز;محمدي نقده,الهام;انصاري,محمد;بازارگان,مجيد
چکیده مقاله
در مطالعه حاضرتاثير چيدمان دندانه هاي داراي سوراخ و با سه گام مختلف بر انتقال حرارت و افت فشار در داخل يک کانال با سطوح دندانه دار به شکل تجربي بررسي مي‌شود. محدوده رينولدز جريان هوابين 5000 تا 50000 در نظر گرفته مي‌شود. نتايج به‌دست‌آمده از مدل تجربي ساخته‌شده در آزمايشگاه به منظور اعتبارسنجي با نتايج دندانه معمولي مطالعات پيشين مقايسه شدند که صحت نتايج تجربي تاييد شد. نتايج نشان مي‌دهند که کاربرد دندانه هاي داراي سوراخ در سطوح داخل کانال، منجر به بهبود قابل‌توجه نرخ انتقال حرارت در کانال و نيز افزايش ميزان افت فشار در آن مي‌گردد. نتايج حاصل از روش تجربي نشان مي‌دهند که در کاربردهايي که نياز به کاهش دماي ديواره وجود دارد يا نياز به افزايش انتقال حرارت است و مصرف انرژي دمنده به نسبت اهميت کمتري دارد با استفاده از دندانه هاي داراي سوراخ، مي توان عملکرد سيستم مربوطه مانند توربين گاز يا گرمکن خورشيدي را تا حد قابل‌توجهي افزايش داد.

متن کامل مقاله