عنوان
مطالعه عددي پارامترهاي تاثيرگذار بر تشکيل حوضچه ي مذاب در فرآيند جوشکاري الکتروفيوژن لوله هاي پلي اتيلن
نویسنده (گان)
خانيان نجف آبادي,محمدجواد;مقدادي,اميرهمايون;حججي,محمد;رسولي,ميثم;ضامن مقصودي,علي
چکیده مقاله
با توجه به افزايش روز افزون استقبال و کاربرد لوله هاي پلي اتيلن در شبکه هاي توزيع گاز از نظر ويژگي هاي کاربردي و مشخصه هاي ويژه ي اين لوله ها؛ به بررسي و ارزيابي تشکيل حوضچه ي مذاب در يکي از پرکاربردترين روش هاي اتصال دهي در لوله هاي پلي اتيلن يعني روش جوش الکتريکي يا الکتروفيوژن مي پردازيم. با بررسي دما، روند تغييرات درصد مذاب به وجود آمده در حوضچه ي مذاب، شارحرارتي و تغييرات دماي محيط در حين چرخه جوش سعي شده است تا الگوي مناسبي براي تغيير در اصول اوليه ي جوشکاري الکتروفيوژن ارائه شود. در اين تحليل پس از دستيابي به اعتبارسنجي مناسب، با شبيه سازي فرآيند جوشکاري الکتروفيوژن کوپلر110 ميلي متري و سپس تغيير شرايط محيط جوشکاري و تغيير در شارحرارتي اعمال شده در اتصال به بررسي در جهت دست يابي به يک حوضچه ي مذاب پايدار و مناسب جهت فرآيند جوشکاري مطلوب پرداخته ايم. بر اساس نتايج به دست آمده؛ بهترين نمونه جوشکاري در محيط هايي با بازه دمايي 20 تا 32 درجه سانتي گراد بوده و حوضچه ي مذاب پايداري تشکيل و خنک کاري متناسب با شرايط عادي قابل اجرا خواهد بود. همچنين بهترين حيطه ي قدرت حرارتي انتخابي براي دستيابي به حوضچه ي مذاب مناسب با شرايط طبيعي جوشکاري در بازه ي 37 تا 42 وات بر سانتي مترمربع مي باشد.

متن کامل مقاله