عنوان
بهبود فرايند ذوب ماده تغييرفازدهنده با استفاده از نانوذرات مغناطيسي تحت ميدان مغناطيسي
نویسنده (گان)
محمدي,اميد;فقيري,شاهين;حسيني نوه,حسين;شفيعي,محمدبهشاد
چکیده مقاله

متن کامل مقاله