عنوان
راندمان اختلاط مغناطيسي در جريان الکترواسموتيک؛ بررسي عددي اثر موقعيت مکاني ميدان مغناطيسي
نویسنده (گان)
دلاکه نژاد,مرتضي;ميربزرگي,سيد علي;نيازمند,حميد
چکیده مقاله
در اين مقاله، راندمان اختلاط در جريان الکترواسموتيک در حضور يک ميدان مغناطيسي با موقعيت‌هاي مختلف مکاني به‌صورت عددي مطالعه شده است. امروزه افزايش راندمان اختلاط در جريان‌هاي الکترواسموتيک کاربردهاي فراواني در صنايع شيميايي و پزشکي داشته است. هندسه جريان يک مجراي دوبعدي بين دو صفجه موازي است و جريان مورد نظر تراکم ناپذير، دائم و آرام فرض شده است. معادلات حاکم بر مسأله، شامل معادلات اندازه حرکت اصلاح شده (ناوير-استوکس) براي ميدان جريان سيال، معادلات ميدان‌هاي پتانسيل الکتريکي خارجي و داخلي، معادلات توزيع غلظت يون‌هاي مثبت و منفي (ارنست-پلانک)، معادله ميدان مغناطيسي و معادله‌ي غلظت گونه‌ها به روش عددي حجم محدود حل شده است. به منظور اعتبارسنجي برنامه عددي، يک جريان ايده‌آل الکترواسموتيک که در آن سراسر ديواره‌ها باردار مي‌باشد، شبيه‌سازي گرديده است و نتايج آن با نتايج تحليلي موجود مقايسه شده است. نتايج عددي نشان مي‌دهد که در حضور ميدان مغناطيسي براي جريان در يک ريزمجرا، راندمان اختلاط نسبت به حالت عدم حضور ميدان مغناطيسي افزايش مي‌يابد، به طوري که اين افزايش راندمان اختلاط براي ريزمجراي نوع اول 3/93 درصد و در دو نوع ديگر 90 درصد مي‌باشد.

متن کامل مقاله