عنوان
مطالعه عددي پديده فلشينگ اسپري خروجي از يک انژکتور پيچشي
نویسنده (گان)
خداورديان,روزبه;مراد,محمدرضا;جهان نما,محمدرضا;رمضاني,علي رضا;کبريايي,آزاده
چکیده مقاله
در اين مطالعه تبخير اکسيدکننده مايع در مرحله استارت در محفظه احتراق يک تراستر فضايي به صورت عددي با نرم افزار فلوئنت بررسي ميشود. در مرحله استارت تراستر، ابتدا بخشي از اکسيدکننده که بر اثر تجزيه به صورت گازي درآمده است، وارد محفظه شده و باعث افزايش فشار آن مي شود. (در اين مطالعه تا 0.2 بار) اکنون امکان اين وجود دارد که اکسيد کننده پاشيده شده به صورت مايع خارج شود و ميتوان تبخير قطرات مايع را در اين فشار بررسي کرد. در تراستر مورد بررسي نرخ پاشش سوخت 3 گرم بر ثانيه است. نوع انژکتور مورد استفاده فشاري-پيچشي ميباشد. براي بررسي اين تبخير ابتدا تبخير فلش معرفي شده و روابط مربوط به آن شرح داده ميشود. سپس براي اعتبار سنجي روش عددي از يک مطالعه مشابه استفاده ميشود. نتايج در قسمت بعد از اعتبارسنجي آورده شده است. فشار محفظه تا 6 کيلوپاسکال بالا ميرود همچنين کليه متغيرهاي مربوط به مايع و گاز در 20 ميلي ثانيه به حالت پايا ميرسد.

متن کامل مقاله