عنوان
بررسي تاثير بازيابي سرمايش شورآب خروجي اواپراتور بر عملکرد سيستم توليد همزمان سرمايش و آب شيرين به روش جذب سطحي
نویسنده (گان)
مهدوي خواه,مهدي;نيازمند,حميد
چکیده مقاله
براي نمک زدايي آب دريا جهت مصارف آشاميدني و کشاورزي يا ساير مصارف روشهاي مختلفي وجود دارد که با توجه به مصرف بالاي انرژي در اين سيستم ها، امکان استفاده از انرژي خورشيدي پارامتر مهمي در انتخاب نوع سيستم نمک زدايي به حساب مي آيد. روش جذب سطحي قابليت استفاده از انرژي خورشيد و منابع حرارتي با دماي پايين براي نمک زدايي آب دريا را دارد. يکي از مزاياي اين سيستم امکان توليد همزمان سرمايش و آب شيرين است که براي مناطق خشک و گرم بسيار مفيد است. در اين مقاله يک سيستم آب شيرين کن جذب سطحي با دو بستر جاذب مدلسازي عددي شده و دما و فشار در بخش هاي مختلف بررسي شده است. همچنين تاثير بازيابي سرمايش شورآب اواپراتور بر عملکرد سيستم مورد ارزيابي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله