عنوان
مدلسازي سيستم آب شيرين کن جذب سطحي به منظور بررسي تاثير دماي آب خنک کننده و دماي کندانسور
نویسنده (گان)
مهدوي خواه,مهدي;نيازمند,حميد
چکیده مقاله
سيستم هاي جذب سطحي روشي مناسب براي توليد همزمان سرمايش و آب شيرين است که بر اساس جذب و احياي آب در مواد جاذب مانند سيليکاژل کار مي کنند. اين سيستم ها در صورتي که تنها براي توليد آب شيرين مورد استفاده قرار بگيرند مي توانند در دماهاي بالاي اواپراتور عملکرد مناسبي داشته باشند و علاوه بر افزايش ميزان توليد آب شيرين، در دماي محيط بالا بدون نياز به برج خنک کن آبي کار کنند. يکي از پارامترهاي مهم در عملکرد سيستم آب شيرين کن جذب سطحي دماي سطوح مختلف مانند آب گرم خروجي هيتر و آب خنک کننده است. در اين مقاله به بررسي عددي تاثير دماي آب ورودي به کندانسور و آب خنک کننده بستر پرداخته شده است و مشاهده شد افزايش يا کاهش دماي هر کدام از آب ورودي کندانسور و آب خنک کننده بستر به يک اندازه روي توليد آب شيرين تاثير مي گذارد.

متن کامل مقاله