عنوان
بررسي عددي شروع حاشيه پايداري ابر سوپرکاويتاسيون حول ديسک
نویسنده (گان)
کمالي,حسينعلي;پسنديده فرد,محمود
چکیده مقاله

متن کامل مقاله