عنوان
مطالعه تجربي کاربرد اثرات حرارتي ليزر بر جريان حاوي ميکرو ذرات براي تصفيه ذرات از آب
نویسنده (گان)
ضابطيان طرقي,محمد;منصوريان,آيسان
چکیده مقاله
از جمله ي سيالات حاوي ميکروذرات مي توان به هوا، انواع آب هاي سطحي و خون اشاره نمود. ليزر به عنوان يک منبع پرتوان انرژي با خواص و قابليت هاي منحصر به فردي که دارد، مي تواند براي شناسايي و جداسازي ذرات موسوم به آلودگي موجود در آب هاي سطحي و هوا، بکار گرفته شود. برهم کنش ليزر با سيال حاوي ميکروذرات را مي توان در دو قالب اثرات هيدروديناميکي از جمله فشار تشعشعي و اثرات حرارتي شامل: جريان القايي، ترموفورسيس و فوتوفورسيس دسته بندي نمود. از جمله کاربردهاي اثرات حرارتي ليزر بر سيال حاوي ميکروذرات ميتوان به به حرکت درآوردن ذرات جاذب طول موج ليزر، جداسازي ذرات از سيال (تصفيه سيال) و تفکيک ذرات مستغرق براساس اندازه، جرم و ضريب جذب آنها اشاره نمود. در اين مقاله، پس از معرفي انواع اثرات حرارتي ليزر، به بررسي کاربرد هر يک از اين اثرات در تصفيه آب پرداخته شد، نشان داده شد که سرعت ناشي از فوتوفورسيس در مقايسه با دو اثر ديگر قابل توجه مي باشد بنابراين به وسيله ي اثر فوتوفورسيس مي توان ذرات مشخصي را با سرعت نسبتا بالايي از سيال جدا نمود. اثرات جريان القايي و ترموفورسيس نيز براي جداسازي ذرات متعدد و ناشناخته مناسب مي باشد.

متن کامل مقاله