عنوان
بررسي تجربي انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آهن-آب داخل لوله افقي در حضور ميدان مغناطيسي
نویسنده (گان)
براتي,ابراهيم;فلاح,هادي;حقاني,اميد ;امام جمعه,عرفان
چکیده مقاله
اين مقاله يک بررسي تجربي بر روي انتقال حرارت جابجايي جريان نانوسيال مغناطيسي در داخل يک لوله مسي گرم شده در حضور يک ميدان مغناطيسي خارجي را مطالعه مي کند. سيالات مورد نظر در اين آزمايش، آب مقطر و نانوسيال مغناطيسي(آب-Fe3O4) با غلظت وزني 1% و 3% مي باشند. نتايج بدست آمده اعتبارسنجي شده و مطابقت مناسبي بين داده هاي آزمايشگاهي و نتايج پيش بيني شده را نشان مي دهد. در غياب ميدان مغناطيسي، نتايج، بهبود قابل توجهي از انتقال حرارت جابجايي را براي نانوسيال مغناطيسي 3wt% در مقايسه با آب مقطر به عنوان سيال عامل را نشان مي دهند، که اين بهبود انتقال حرارت به عدد رينولز، غلظت نانوسيال مغناطيسي و نوع ميدان مغناطيسي اعمالي وابسته است. همچنين نتايج، افزايش 9% در ضريب انتقال حرارت جابجايي را در حضور ميدان مغناطيسي متناوب با فرکانس 50 هرتز را در قياس با مورد بدون ميدان مغناطيسي آن نشان مي دهند.

متن کامل مقاله