عنوان
بازطراحي مسير گاز پروانه‌هاي يک کمپرسور فرآيندي شعاعي دو رديفه
نویسنده (گان)
محمدي ينگجه,صبا;قربانيان,کاوه
چکیده مقاله
کمپرسورهاي شعاعي، با گذشت زمان و به دليل افزايش طول عمر، تغيير شرايط فرآيندي (فشار، دما و مشخصات گاز) از نقطه طراحي و کاري خود خارج و در نهايت با بازده نسبتأ پايين ادامه به کار خواهند کرد. از آنجا که، کمپرسورهاي شعاعي مي‌بايستي توانايي عملکرد در بازه‌ي وسيعتري را داشته باشند، يکي از راه کارهاي متداول ولي پيچيده و چالش برانگيز، بازطراحي مسير آيروديناميک گاز در پروانه‌ها است که مي‌تواند موجب افزايش نسبت فشار و بازده شود. در اين پژوهش بازطراحي يک کمپرسور دو رديفه، که اطلاعات هندسه‌ و عملياتي آن موجود مي‌باشد، جهت بهينه سازي نسبت فشار و بازده کمپرسور به صورت عددي انجام شده‌است همچنين جهت اعتبارسنجي، از داده‌هاي تجربي عملکردي موجود براي کمپرسور در شرايط نقطه طراحي استفاده شده‌است. نتايج بهينه‌سازي پروانه اول، افزايش 7 % براي نسبت فشار و 2.21 % براي بازده پلي‌تروپيک در شرايط ورودي نقطه طراحي کمپرسور شعاعي موجود، نشان مي‌دهد. همچنين اين مقادير براي پروانه دوم، ميزان 15.2 % براي نسبت فشار و 6.55 % براي بازده پلي‌تروپيک به دست آمد. با توجه به نتايج حاصل شده، روش بهينه‌سازي حاضر، روشي کارآمد و به صرفه از لحاظ زمان و هزينه مي‌باشد که قابل تعميم به موارد بهينه‌سازي کمپرسورهاي شعاعي ديگر است.

متن کامل مقاله