عنوان
بررسي عددي اثر پارامترهاي موثر بر تجمع مولکول هاي باردار درون ميکروکانال به وسيله قطبيت غلظت يوني
نویسنده (گان)
قلي نژاد,مجيد;جباري مقدم,علي;موسوي شائق,سيد علي
چکیده مقاله
استفاده از جريان هاي الکتروکينتيک براي به حرکت در آوردن سيال در مقياس ميکرو، به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد آن نظير عدم وجود قطعات متحرک و کنترل دقيق جريان امري متداول است. در سال هاي اخير استفاده از اين جريان در ميکرونانوکانال باعث به وجود آمدن رفتار يون انتخابي در اين سيستم ها شده و با برهم خوردن توزيع غلظت يوني باعث به وجود آمدن دو ناحيه غني و تخليه در ميکروکانال مي گردد. اين تغييرات غلظت يوني، اساس عملکرد پديده قطبيت غلظت يوني را تشکيل مي دهد. در اين پژوهش به شبيه سازي عددي پديده قطبيت غلظت يوني در ميکروکانال پرداخته خواهد شد. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي پارامترهاي اصلي تاثيرگذار بر تجمع مولکول هاي باردار در اين سيستم است. بدين منظور اثرات ولتاژ مقطع عرضي، غلظت اوليه محلول الکتروليت و طول ميکروکانال مورد بررسي قرار داده خواهد شد.

متن کامل مقاله