عنوان
ارايه يک مدل ساده شده جامد فلزي با ضريب هدايت حرارتي متغير به منظور استخراج عملکرد حرارتي ترموسيفون با استفاده از شبيه سازي عددي
نویسنده (گان)
مشايخ,کاظم;دربندي,مسعود
چکیده مقاله
لوله هاي حرارتي به دليل سادگي در ساختار نقش مهمي در بسياري از کاربردهاي صنعتي مانند بهبود عملکرد حرارتي و افزايش ذخيره انرژي، در بازيافت انرژي حرارتي و همچنين در کاربردهاي مهندسي مانند سيستم هاي گرمايشي، سرمايشي و تهويه مطبوع، مديريت حرارتي در سيستم هاي الکترونيکي و سيستم هاي آب گرم دارند. لوله هاي حرارتي نسبت به هادي هاي جامد مانند آلومينيوم يا مس ، توانايي انتقال حرارت بالاتري دارند. از آنجا که پديده هاي فيزيکي درون لوله هاي حرارتي براي شبيه سازي عددي سخت مي باشند، در اين پژوهش شبيه سازي پديده دوفازي درون لوله حرارتي انجام نمي گيرد و لوله حرارتي از نوع ترموسيفون به عنوان فلزي جامد سه بعدي با ضريب هدايت حرارتي مؤثر متغير که به صورت توابع تعريف کاربر در نرم افزار تجاري فلوئنت وارد مي شود شبيه سازي شده است. در انتها نتايج عددي مدل ارائه شده با داده هاي تجربي موجود مقايسه شده است و تطابق خوبي بين نتايج عددي و تجربي مشاهده گرديد. با افزايش توان حرارتي، مقاومت حرارتي کاهش مي يابد و در توان هاي حرارتي بالاتر از 172.87وات مي توان از تأثير افزايش توان ورودي بر مقاومت حرارتي چشم پوشي کرد و مقاومت حرارتي را تقريبا ثابت فرض نمود، همچنين در توان هاي حرارتي کمتر از 172.87وات اختلاف نتايج تجربي و عددي بيشتر مي شود و مدل ارائه شده در توان هاي بالاتر عملکرد بهتري دارد.

متن کامل مقاله