عنوان
مطالعه عددي تأثير شکل الکترود جمع کننده بر جريان سيال در پمپ الکتروهيدروديناميک
نویسنده (گان)
پورقاسميان,محمدحسين;پاسدارشهري,هادي
چکیده مقاله
اين مقاله به مطالعه عددي جريان سيال در پمپ الکتروهيدروديناميک، با تمرکز بر شکل الکترود جمع کننده مي پردازد. هندسه اين پمپ به صورت يک کانال عريض است. به علت عريض بودن کانال، شبيه سازي به صورت دوبعدي انجام شده است. در هندسه اوليه، مدل عددي با نتايج آزمايشگاهي با مقايسه دو متغير دبي و فشار اعتبارسنجي مي شود. سپس دو هندسه الکترود زاويه‌دار و الکترود با سر نيم‌دايره اي شکل مورد مطالعه قرار مي گيرد.

متن کامل مقاله