عنوان
بررسي عددي عملکرد حرارتي کلکتور خورشيدي سهموي خطي مجهز به عايق حرارتي
نویسنده (گان)
قاضي زاده احسائي,حسين
چکیده مقاله
در سال‌هاي اخير يکي از سيستم‌هاي انرژي خورشيدي که توسعه و بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است کلکتور خورشيدي سهموي خطي است. اين تکنولوژي يکي از موفق‌ترين تکنولوژي‌ها بوده و نسبتا ارزان مي باشد. بهبود انتقال حرارت و افزايش دماي سيال خروجي درون لوله‌هاي جاذب کلکتورهاي خورشيدي سهموي خطي مسئله اي حائز اهميت است. وقوع اين امر موجب کاهش طول لوله‌هاي کلکتور و به تبع آن کاهش هزينه ساخت و نگهداري و همچنين کاهش اتلاف حرارتي مي‌گردد. در اين تحقيق با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي و بهره‌گيري از نرم افزار انسيس فلوئنت شبيه سازي دو بعدي کلکتور سهموي خورشيدي مجهز به عايق حرارتي انجام گرفته و عملکرد حرارتي اين نوع کلکتور در مقايسه با حالت‌ بدون عايق (پرشده از هوا) مورد مقايسه قرار گرفته است. همچنين در اين مقاله تاثير پارامترهاي مختلف از قبيل اختلاف دما بين سطح جاذب و پوشش شيشه‌اي، نسبت قطر و سرعت باد نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. آنطور که مشخص گرديد استفاده از عايق حرارتي بخصوص در اختلاف دماهاي بالا بين سطح جاذب و پوشش شيشه‌اي مي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي بر کاهش افت حرارتي کل داشته باشد.

متن کامل مقاله