عنوان
مقايسه تجربي مشخصات ناحيه دنباله در جريان اطراف سيلندرهاي متصل به کف با سطح مقطع مثلثي و مربعي
نویسنده (گان)
رجب زاده دزفولي,رضا;دهقان,علي اکبر;ذبيحي نژاد,ميلاد;موحدي,عليرضا
چکیده مقاله
يکي از ويژيگي‌هاي مهم آيروديناميک جريان حول اجسام سه بعدي متصل به کف عبور جريان از انتهاي آزاد مي‌باشد که به شدت روي ميدان جريان تاثير مي گذارد. در اين پژوهش تجربي، مشخصات جريان سيال از قبيل ساختار جريان و عدد استروهال حول دو سيلندر متصل به کف با سطح مقطع مثلثي و مربعي با ارتفاع محدود در تونل باد دانشگاه يزد مورد آزمايش قرار گرفته است. پهناي سطح مقطع مدل مورد بررسي براي هر دو سيلندر 15 ميليمتر بوده است. سرعت بالادست در اين آزمايش‌ها برابر با 11 متر بر ثانيه است. نسبت منظري مدل‌ها برابر 7 است. نوسانات سرعت، ميزان آشفتگي جريان و فرکانس ريزش گردابه در اين مطالعه بررسي شده است. نتايج نشان مي‌دهد که پهناي ناحيه دنباله و ميزان آشفتگي و عدد استروهال براي هر دو سيلندر تقريبا يکسان است. نتايج بدست آمده تحت تأثير هندسه نبوده و نتايج تقريبا يکسان شده است. نتايج بدست آمده با نتايج مقالات ديگر بررسي شده و مورد تأييد مي‌باشد.

متن کامل مقاله