عنوان
محاسبه چگالي و سرعت صوت متان خالص در فاز مايع با استفاده از معادله حالت GERG-2008
نویسنده (گان)
زنگنه,جلال;فرزانه گرد, محمود;جباري مقدم,علي
چکیده مقاله
در اين تحقيق خواص ترموديناميکي گاز متان از قبيل چگالي و سرعت صوت، در فاز مايع با استفاده از معادله حالتGERG2008 بدست آمده است. از آنجا که توليد گاز طبيعي مايع LNGنسبت به گازوئيل ارزانتر ميباشد و همچنين سوخت بهتر و پاکتري است، اطلاع از خواص ترموديناميکي گاز طبيعي در فاز مايع در صنعت LNG کاربرد فراواني دارد. تاکنون معادلات حالت مختلف و متنوعي جهت بدست آوردن خواص ترموديناميکي گازها در فازهاي مختلف معرفي شده اند، اما براي محاسبه خواص ترموديناميکي گازها در فاز مايع ، معادله حالتي که خواص ترموديناميکي گازها را با استفاده از آناليز دقيق اجزاي تشکيل دهنده آن بيان نمايد مورد نياز ميباشد. در ادامه به بررسي دقت معادله حالت GERG2008 در محاسبه خواص نام برده پرداخته شده است. در نهايت اثر تغييرات در دما و فشار گازها بر روي خواص ذکر شده بدست آمده است و از مقايسه مقادير و نمودارهاي بدست آمده نتايج مفيد و قابل استنادي اخذ شده است.

متن کامل مقاله