عنوان
بررسي اثر برخورد يک گلوله کروي بر لوله هاي حامل سيال
نویسنده (گان)
خسروزاده,آسيه;هاشم نيا,کاميار;وطن خواه,رامين
چکیده مقاله
در اين تحقيق به تحليل و بررسي رفتار ديناميکي لوله هاي حامل سيال تحت نيروي ناشي از برخورد گلوله ي کروي پرداخته شده است. بديهي است که در برخورد دو جسم در مدت زمان کم تماس، نيروهاي عمل و عکس العمل ناشي از برخورد پديد مي آيد. به دليل کوتاه بودن زمان تماس ميزان ضربه اي که ايجاد مي شود بسيار زياد است. البته مقدار نيروي به وجود آمده به پارامتر هاي ديگري چون جرم گلوله و لوله و سرعت نسبي برخورد نيز وابسته است. در اين تحقيق ابتدا با در نظر گرفتن نيروي خارجي بصورت کلي معادلات ديفرانسيل پاره اي حاکم بر ارتعاشات لوله هاي حامل سيال به کمک اصل هميلتون بدست مي آيد و در ادامه نيروي ناشي از برخورد در معادلات حاکم اعمال مي شود. براي ساده سازي، نيروي برخورد به صورت هارمونيک در نظر گرفته مي شود و مقدار نيرو و فرکانس آن با استفاده از روش بهينه سازي تند ترين کاهش بدست مي آيد. در ادامه با انجام شبيه سازي هاي کامپيوتري متعدد تأثير سرعت سيال جاري در لوله، سرعت اوليه ي گلوله و جرم آن بر روي مقدار نيروي برخورد و فرکانس آن بررسي مي شود.

متن کامل مقاله