عنوان
ارزيابي آزمايشگاهي عملکرد سيستم توزيع هواي زير سطحي با دماي ورودي 16 درجه سلسيوس، به لحاظ الگوي دما، سرعت و شرايط آسايش افراد
نویسنده (گان)
ذوالفقاري,سيدعليرضا;تيموري,سعيد;جاويدانفر,هاشم;حسامي,سجاد;رييسي,محمد
چکیده مقاله
با توجه به اهميت صرفه جويي در مصرف در سيستم‌هاي تهويه مطبوع، سيستم هاي تهويه موضعي در سال هاي اخير مورد استقبال قرار گرفته اند. در بين اين سيستم‌ها، استفاده از سيستم‌هاي توزيع هواي زيرسطحي به علت توزيع دماي لايه‌اي و مصرف کم با گسترش قابل توجهي مواجه بوده است. هدف اين تحقيق بررسي توزيع دما و سرعت اين سيستم‌ها در دماي کم و همچنين بررسي هم زمان احساس و آسايش حرارتي افراد به صورت کلي و موضعي مي‌باشد. براي اين منظور، عملکرد سيستم توزيع هواي زير سطحي در دماي هواي ورودي 16 درجه سلسيوس بصورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت و توزيع دما و احساس و رضايت افراد توسط پرسشنامه ارزيابي گرديد. نتايج نشان دهنده اين است که شيب تغييرات دمايي نسبت به تغييرات سرعتي کمتر بوده و با فاصله گرفتن از دريچه به ميزان 60 سانتي‌متر اثرات جريان ورودي به مقدار بسيار زيادي کاهش مي‌يابد. تغييرات احساس حرارتي در اعضا و کل بدن حدودا خنثي بوده و بين 0.2 تا 0.2 متغير است. رضايت افراد مطلوب بوده و بين 1.7 تا 2 واحد آسايش حرارتي قرار دارد که در ناحيه رضايت مي‌باشد. اين نتايج نشان دهنده عملکرد مطلوب سيستم توزيع هواي زيرسطحي در دماي ورودي 16 درجه سلسيوس به لحاظ ايجاد شرايط آسايش حرارتي براي افراد مي‌باشد.

متن کامل مقاله