عنوان
ارائه مدل عددي جهت مکان يابي خوردگي فرسايشي روي ديواره جامد بر اساس پارامترهاي جريان گذراي کاويتاسيون
نویسنده (گان)
يزدان پور مقدم,هادي;سررشته داري,علي;لطفي,وحيدرضا
چکیده مقاله
عيب اصلي پديده کاويتاسيون، خوردگي فرسايشي سطح و عدم کارايي تجهيزات است که هزينه زيادي بابت تعمير و نگهداري به سيستم تحميل مي کند. تحليل فرسايش کاويتاسيون از روي پارامترهاي جريان سيال، کمک بسيار بزرگي براي پيش بيني اين پديده مخرب مي کند. مدل فرسايش معروف به ميکروجت، جامع ترين مدل تجربي کنوني در تخمين فرسايش کاويتاسيون است. در اين پژوهش با استفاده از يک مدل عددي، اصلاح مدل آشفتگي جريان و پياده‌سازي الگوريتم عددي آن در کدهاي منبع باز اپن فوم،يک ابزار جديد براي پيش‌بيني موقعيت هايي که احتمال فرسايش برروي ديواره هاي جامد بيشتر است، توليد شده است. اين حل گر، از اطلاعات حل عددي جريان گذرا و مکان و موقعيت تشکيل و فروپاشي کاويتاسيون در مجاورت ديواره و در نظر گرفتن اثر تجمعي آن در طول زمان، جهت پيش‌بيني نواحي فرسايش يافته استفاده مي کند. بعد از اعتبارسنجي حل عددي، با نتايج آزمايشگاهي در يک هندسه سه بعدي متقارن محوري نازل آزمايشگاهي استاندارد، به تحليل ارتباط بين پارامترهاي جريان و فرسايش کاويتاسيون پرداخته مي شود. فرسايش کاويتاسيون با تحليل پارامترهاي جريان قابل توجيه است. فرکانس و نواحي تشکيل و فروپاشي کاويتاسيون در جريان و نيروهاي اعمالي به سطح در طول زمان به تخمين نواحي فرسايش يافته و شدت فرسايش کمک مي کند.

متن کامل مقاله