عنوان
شبيه سازي سه بعدي گرماتاب حرارتيU شکل در فضاي يک اتاق
نویسنده (گان)
برقي جهرمي,محمد صالح ;کلانتر,ولي
چکیده مقاله
در اين مقاله تحليل عددي فرآيند تابشي از لوله اي گرماتاب انجام شده است که گاز هاي حاصل از احتراق در لوله جريان دارند. فرآيند احتراق داخل لوله نيز به روش عددي مورد مطالعه قرار گرفته و توزيع دما در امتداد لوله و اطراف آن در يک اتاق آزمون بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که با پيشروي جريان در طول لوله به دليل افت فشار، فشار کاهش يافته است و در مورد ناهمگوني در تغييرات فشار مشاهده مي شود، مورد اول در ورودي لوله است که به دليل فرآيند احتراق تغييرات فشار شديد رخ داده است.

متن کامل مقاله