عنوان
بررسي اثرات افزودن هيدروژن و کربن‌دي‌اکسيد در ورودي راکتور بر ميزان توليد هيدروژن و آلاينده‌ها
نویسنده (گان)
سعيدي,علي;اللهدادي,نازيلا
چکیده مقاله
در اين مقاله مدلسازي عددي اکسيداسيون جزئي کاتاليستي متان در بستر کاتاليستي Pt/Al2O3 براي دماها و نسبت اکسيژن به متان ورودي مختلف در يک راکتور بستر ثابت با استفاده از نرمافزار کانترا و زبان برنامه نويسي پايتون انجام شد. براساس نسبت اکسيژن به متان مناسب، اثرات افزودن درصدهاي حجمي مختلف هيدروژن و کربن‌دي‌اکسيد در ورودي راکتور نسبت به حالت انجام فرآيند بدون اين افزودني‌ها بررسي گرديده است. نتايج نشان مي‌دهد که طي فرآيند اکسيداسيون جزئي متان در حضور کاتاليست Pt/Al2O3 با افزايش دما از 500 تا 900 درجه سانتي‌گراد و افزايش نسبت اکسيژن به متان از 0.4 تا 0.7 توليد هيدروژن زياد مي‌شود. با افزودن هيدروژن و کربن‌دي‌اکسيد در ورودي راکتور توليد هيدروژن افزايش و توليد کربن‌دي اکسيد کاهش داشته است. با افزايش درصد حجمي هيدروژن و کربن‌دي‌اکسيد در ورودي راکتور نسبت به انجام فرآيند بدون اين دو افزودني، توليد هيدروژن زياد و توليد کربن‌دي‌اکسيد کم مي‌گردد. همچنين با افزايش درصد حجمي هيدروژن اضافه شده در ورودي راکتور نسبت به انجام فرآيند بدون افزودن هيدروژن است پوشش سطحي C(s) و توليد CO2 حدود 12 درصد کاهش يافته است.

متن کامل مقاله