عنوان
شبيه‌سازي ترموديناميکي چرخه توان-تبريد ترکيبي توربين گاز، رانکين آلي با اجکتور و بازياب به همراه تبريد جذبي دو اثره
نویسنده (گان)
خيري,رضا;حميدي,مجيد;سعيدي,علي
چکیده مقاله
چرخه‌هاي رانکين آلي ، فناوري مناسب براي تبديل انرژي گرمايي با کيفيت پايين به الکتريسيته هستند. به منظور افزايش توان خالص خروجي و بازده، چرخه رانکين آلي به همراه اجکتور و بازياب پيشنهاد شده است. در اين مقاله به شبيه‌سازي ترموديناميکي يک چرخه‌ي توليد توان و حرارت به همراه يک چرخه تبريد جذبي آب-ليتيوم برومايد دو اثره پرداخته شده است. چرخه‌ي توليد همزمان توان و حرارت پيشنهادي شامل چرخه‌‌ي توربين گاز چرخه‌ي رانکين آلي به همراه دو اواپراتور، اجکتور و بازياب حرارتي و همچنين مولد بخار است، که به منظور بهره‌مندي حداکثر از حرارت اتلافي گازهاي خروجي از مولد بخار به چرخه جديد رانکين آلي با اجکتور و بازياب هدايت مي‌شود. خروجي اواپراتور دوم گرماي ژنراتور دما بالا چرخه تبريد جذبي آب-ليتيوم برومايد دو اثره را تأمين مي‌کند. نتايج نشان مي‌دهد با افزودن چرخه‌هاي رانکين آلي با اجکتور به همراه بازياب و تبريد جذبي دو اثره به چرخه توربين گاز راندمان چرخه 4/24 تا 6/56 درصد افزايش يافت.

متن کامل مقاله