عنوان
شبيه‌سازي اثرات احتراق سوخت و گازهاي حاصل از آن بر جريان خروجي از نازل موتور سوخت جامد
نویسنده (گان)
اسفندي,محسن;مويدي,محمد کاظم
چکیده مقاله
دراين مطالعه شبيه سازي بالستيک داخلي و بررسي جريانهاي خروجي از موتور سوخت جامد بررسي شده است. ميدان جريان در نظر گرفته شده در اين مسله شامل گرين استوانه اي و ديواره جامد موتور و دامنه جريان در خروجي نازل مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است. معادلات متقارن محوري، تراکم پذير به عنوان معادلات حاکم بر مساله و پديده سوزش سوخت در حالت سوزش فرسايشي بررسي شده است. به جهت شبيه سازي مسئله، فرض مطالعه حاضر گرين سوخت از نوع استوانه اي که از کاربردترين نوع گرين هاي سوخت به لحاظ سادگي درتوليد مي باشد استفاده شده است. به جهت نزديکي فرايند شبيه سازي مسئله از توابع تعريف شده توسط کاربر در نرم افرار فلوئنت استفاده شده است. در پايان نتايج حاصل از فرايند شبيه سازي در حالت هاي مختلف سوزش سوخت مورد بررسي و نشان دهنده دقت فرايند شبيه سازي با استفاده از وارد کردن پارامترهاي تاثير گذار بر سوزش سوخت مي باشد.

متن کامل مقاله