عنوان
توسعه مدل رتبه کاستة براي معادلة نفوذ جابجايي بر مبناي روش‌ تجزيه متعامد بهينه
نویسنده (گان)
مويدي,محمد کاظم;صباغزادگان,فرشاد
چکیده مقاله
از آنجا که روش هاي تحليلي داراي دقت کم و دامنه کاربرد محدودي مي باشد، لذا محققين به استفاده از روش هاي عددي روي آوردند. اين دسته از روش ها به دليل محدوديت سخت افزار هاي کامپيوتري بويژه براي مسائل ناپايا، همواره از سرعت و عملکرد خوبي برخوردار نيستند. به همين دليل توسعه مدل‌ها و روش‌هاي حل با سرعت بالاتر و افزايش راندمان محاسباتي و شبيه‌سازي‌ها، همواره به عنوان يکي از موضوعات مهم در تحليل‌هاي مهندسي پيش‌رو بوده‌است. يکي از اين الگوها، مدل‌هاي کاهش‌مرتبه يافته بوده که با کاستن از قيود مدل، سرعت آن افزوده مي‌شود. ليکن لزوم دستيابي به مدل‌هايي با دقت بالا نيز يکي از وجوه مهم توسعه اين الگو‌ها مي‌باشد. در اين پژوهش با استفاده از روش تجزيه متعامد بهينه و با بهره‌گيري از مفاهيم پايه‌اي سيستم‌هاي ديناميکي، معادلات حاکم بر پديده‌هاي نفوذ جابجايي به فرم يک سيستم‌ ديناميکي رتبه‌کاسته تبديل شده‌است. بر همين اساس، مبتني بر تصويرسازي معادلة حاکم در فضاي برداري مودهاي ميدان، با استفاده از مودهاي پرانرژي‌تر، مدل کاهش مرتبه‌يافته با توجه به ويژگي پايه‌هاي متعامد بدست مي‌آيد. اين الگو به منظور شبيه‌سازي تغييرات زماني فرآيند نفوذ جابجايي به درستي مي‌تواند جايگزين معادلة اصلي شده و با دقت بسيار مناسبي رفتار سيستم موردنظر را پيش‌بيني کند. مقايسه نتايج حاصل از مدل رتبه کاسته حاضر با شبيه سازي هاي حاصل از حل دقيق، دقت بالا در محاسبات را نشان مي دهد.

متن کامل مقاله